20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Chi tiết cuộc hẹn