20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Điều kiện

Thông tin và tài liệu có hoặc giới thiệu trên trang web này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Công ty TNHH Weefee Việt Nam không chịu trách nhiệm về bất kỳ hình thức, thể hiện, ngụ ý hay quy định nào liên quan đến trang web này hoặc các tài liệu và thông tin có hoặc được đề cập đến trên mỗi trang liên kết với trang web này. Thông tin và tài liệu có trong trang web này có thể thay đổi mà không báo trước, chỉ được cung cấp cho thông tin tổng quát và không nên sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định kinh doanh. Bất kỳ lời khuyên hay thông tin nào nhận được qua trang web này không nên dựa vào mà không tham khảo nguồn thông tin chính yếu hoặc chính xác hơn hoặc cập nhật hơn hoặc những lời khuyên chuyên môn cụ thể. Bạn được đề nghị để có được lời khuyên chuyên nghiệp như vậy khi thích hợp.

Weefee Việt Nam không chấp nhận trách nhiệm pháp lý và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm mất mát, thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả) từ việc sử dụng trang web này, bất kể phát sinh, bao gồm tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ , Hoặc bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ liên quan nào của trang web này, nội dung hoặc các dịch vụ liên quan, hoặc bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ liên quan nào. Weefee Việt Nam không giả định và không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả) do bất kỳ loại vi-rút hoặc malware máy tính nào, bom phần mềm hoặc các loại tương tự phát sinh từ Sử dụng trang web này.

Các tài liệu tham khảo trong trang web này cho bất kỳ sản phẩm, sự kiện hoặc dịch vụ nào không nhất thiết phải cấu thành hoặc ngụ ý sự phê chuẩn hoặc khuyến cáo của Weefee Vietnam.

Bất kỳ trang web nằm ngoài website này nào hoặc liên kết từ trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và chỉ để thuận tiện cho bạn và Weefee Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm tổn thất đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả ) Từ tính chính xác hoặc bằng cách khác của tài liệu hoặc thông tin có trên các trang của các trang web đó. Việc đưa các siêu liên kết hoặc trang web khác nằm ngoài trang web của Weefee Việt Nam không có nghĩa là bất kỳ sự chứng thực nào của các tài liệu trên các trang web đó.